วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร
10-02-2021 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 10-02-2021 - 02-03-2021 03-02-2021 - 03-02-2021
05-02-2021 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 7 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05-02-2021 - 24-02-2021 25-02-2021 - 25-02-2021
06-01-2021 ประกวดราคาจัดจ้างพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์การตรวจสอบผู้เดินทางไปทำงานและกลุ่มเสี่ยงที่ลักลอบไปทำงานต่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06-01-2021 - 20-01-2021 21-01-2021 - 21-01-2021
04-01-2021 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04-01-2021 - 20-01-2021 21-01-2021 - 21-01-2021
25-12-2020 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25-12-2020 - 05-01-2021 06-01-2021 - 06-01-2021
23-12-2020 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับบริหารจัดการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23-12-2020 - 03-01-2021 04-01-2021 - 04-01-2021
15-12-2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15-12-2020 - 22-12-2020 23-12-2020 - 23-12-2020
14-12-2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานกับระบบ Single Window for Visa and Work Permit ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) ครั้งที่ 2 14-12-2020 - 21-12-2020 22-12-2020 - 22-12-2020
27-08-2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิมระบบงานต่างด้าวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding) 27-08-2020 - 01-09-2020 02-09-2020 - 02-09-2020
21-08-2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานกับระบบ Single Window for Visa and Work Permit ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21-08-2020 - 26-08-2020 27-08-2020 - 27-08-2020
18-08-2020 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบคำขอเปลี่ยนรายการใบอนุญาตทำงาน กรณีเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทงาน (บต.22) จำนวน 8,000 ฉบับ 18-08-2020 - 23-08-2020 24-08-2020 - 24-08-2020
13-08-2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13-08-2020 - 18-08-2020 19-08-2020 - 19-08-2020
26-06-2020 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบงานพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26-06-2020 - 01-07-2020 02-07-2020 - 02-07-2020
30-04-2020 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบใบอนุญาตทำงาน (บต.3) จำนวน 150,000 เล่ม (เล่มสีน้ำเงิน) 30-04-2020 - 07-05-2020 08-05-2020 - 08-05-2020
13-04-2020 ประกวดราคาจ้างตามโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการจัดหางาน (๋Job Demand Open Platform) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13-04-2020 - 21-04-2020 22-04-2020 - 22-04-2020
10-04-2020 ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศระยะที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding) 10-04-2020 - 16-04-2020 17-04-2020 - 17-04-2020
02-04-2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ทดแทนเครื่องที่เสื่อมสภาพการใช้งาน ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02-04-2020 - 08-04-2020 09-04-2020 - 09-04-2020
24-03-2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการรักษาความมั่่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมุล ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24-03-2020 - 29-03-2020 30-03-2020 - 30-03-2020
20-03-2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 26 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20-03-2020 - 25-03-2020 26-03-2020 - 26-03-2020
05-03-2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05-03-2020 - 19-03-2020 20-03-2020 - 20-03-2020
 < 1 2 3 4 >  Last ›