วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร
05-03-2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05-03-2020 - 19-03-2020 20-03-2020 - 20-03-2020
02-03-2020 ประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบอนุญาตทำงานแบบ E-Work permit (แบบ บต.6:ใบอนุญาตทำงานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์) จำนวน 350,000 ใบ สำหรับใช้ในการออกใบอนุญาตทำงานให้กับคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตเข้ามาทำงานตามระบบ MOU ที่ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02-03-2020 - 09-03-2020 10-03-2020 - 10-03-2020
18-02-2020 ประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวทั้งระบบในรูปแบบสื่อออนไลน์ ผ่านช่องทาง Line Official Account ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18-02-2020 - 25-02-2020 26-02-2020 - 26-02-2020
05-02-2020 ประกาศราคาจ้างเหมาบุคคลภายใต้โครงการจัดประชุมสัมมนาตามแผนงานคณะทำงานเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05-02-2020 - 13-02-2020 14-02-2020 - 14-02-2020
16-08-2019 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว จำนวน 3 รายการ (ประเภทสื่อโทรทัศน์ ประเภทสื่อวิทยุ และประเภทสื่อออนไลน์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding) 16-08-2019 - 01-09-2019 02-09-2019 - 02-09-2019
05-08-2019 ประกาวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวทั้งระบบในรูปแบบคู้มือประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการ 05-08-2019 - 20-08-2019 21-08-2019 - 21-08-2019
12-07-2019 ประกวดราคาจ้างตามโครงการจัดทำระบบการขอรับใบอนุญาตทำงานสำหรับคนต่างด้าว ด้วยระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12-07-2019 - 04-08-2019 05-08-2019 - 05-08-2019
26-06-2019 ประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบอนุญาตทำงาน แบบ E-Work Permit (แบบ บต.6 : ใบอนุญาตทำงานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์) จำนวน 320,000 ใบ สำหรับใช้ในการออกใบอนุญาตทำงานให้กับคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตเข้ามาทำงานตามระบบ MOU ที่ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26-06-2019 - 03-07-2019 04-07-2019 - 04-07-2019
26-06-2019 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบอนุญาตทำงาน (บต.3) จำนวน 350,000 เล่ม (เล่มสีน้ำเงิน) 26-06-2019 - 14-07-2019 15-07-2019 - 15-07-2019
13-05-2019 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับใช้งาน ณ ศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC (One Stop Service) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13-05-2019 - 21-05-2019 22-05-2019 - 22-05-2019
02-01-2019 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 โครงการ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02-01-2019 - 20-01-2019 21-01-2019 - 21-01-2019
02-01-2019 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบบริการจัดหางานในประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการให้บริการของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย และพัฒนาแพลตฟอร์มรองรับการใช้งานของบัตรดิจิทัลในรูปแบบ QR Code ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding) 02-01-2019 - 16-01-2019 17-01-2019 - 17-01-2019
02-01-2019 ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02-01-2019 - 09-01-2019 10-01-2019 - 10-01-2019
05-11-2018 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 67 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05-11-2018 - 12-11-2018 13-11-2018 - 13-11-2018
25-09-2018 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการพัฒนาระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว(ฉบับที่2) พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 25-09-2018 - 11-10-2018 12-10-2018 - 12-10-2018
28-08-2018 การประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมการจัดหางาน 28-08-2018 - 04-09-2018 05-09-2018 - 05-09-2018
27-08-2018 การประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27-08-2018 - 03-09-2018 04-09-2018 - 04-09-2018
24-08-2018 ประกวดราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบคู่มือประชาสัมพันธ์ จำนวน 60,000 เล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24-08-2018 - 02-09-2018 03-09-2018 - 03-09-2018
18-07-2018 ประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบอนุญาตทำงานแบบ E-Work Permit (แบบ บต.6 : ใบอนุญาตทำงานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์) จำนวน 230,000 ใบ สำหรับใช้ในการออกใบอนุญาตทำงานให้กับคนต่างด้าวที่ำด้รับอนุญาตเข้ามาทำงานตามระบบ MOU ที่ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18-07-2018 - 25-07-2018 26-07-2018 - 26-07-2018
07-06-2018 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบอนุญาตทำงาน (บต.3) จำนวน 500,000 เล่ม (เล่มสีน้ำเงิน) 07-06-2018 - 25-06-2018 26-06-2018 - 26-06-2018
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›