วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร
14-09-2016 การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ 14-09-2016 - 26-09-2016 14-09-2016 - 26-09-2016
16-03-2016 การเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในราชการของสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว 29-03-2016 - 29-03-2016 16-03-2016 - 28-03-2016
08-03-2016 การเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในราชการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีสอบราคา 23-03-2016 - 23-03-2016 08-03-2016 - 21-03-2016
14-12-2015 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง(งานระบบคอมพิวเตอร์ งานโทรศัพท์ งานปรับอากาศ) 25-12-2015 - 25-12-2015 14-12-2015 - 24-12-2015
01-12-2015 สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบบริการจัดหางานในประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-service) เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย 14-12-2015 - 14-12-2015 01-12-2015 - 11-12-2015
30-10-2015 การจ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์กรมการจัดหางานตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - 12-11-2015 - 12-11-2015
12-10-2015 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการขยายศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 26-10-2015 - 26-10-2015
09-10-2015 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 26-10-2015 - 26-10-2015 09-10-2015 - 22-10-2015
08-10-2015 การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26-10-2015 - 26-10-2015 26-10-2015 - 26-10-2015
05-02-2015 สอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม 17-02-2015 - 17-02-2015 -
‹ First  < 4 5 6