ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
28-11-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขแพลตฟอร์มการให้บริการจัดหางานปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บริษัท เด็พธเฟิร์สท จำกัด
28-11-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 58 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวิชัยการช่าง
24-11-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ๊นเตอร์) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอารีมา 24 สเตชั่นเนอร์รี่
22-11-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อลูกบิดประตูห้องทำงานกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ชั้น 11 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวิชัยการช่าง
14-11-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมการจัดหางาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด
07-11-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ บริษัท ทาร์เกต บิวบอร์ด จำกัด
19-10-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง จำนวน 4 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 คน เพื่อใช้ในภารกิจโครงการตรวจสอบ ปราบปรามคนต่างด้าวลักลอบทำงานผิดกฎหมายและคนต่างด้าวที่ไม่ดำเนิการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีคัดเลือก นายศักดิ์ชัย พิชญจรัลกุล
18-10-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการดำเนินการโครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) รายการเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บริษัท บาลานซ์โซลูชั่นแอนด์เซอร์วิส จำกัด
06-10-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์บัตร ยี่หุ้อ Evolis YMCKO-K Ribbon พร้อมชุดอุปกรณ์ทำความสะอาด จำนวน 3 รายการ บริษัท บาลานซ์โซลูชั่นแอนด์เซอร์วิส จำกัด
30-09-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 บริษัท วีพี แอดวานซ์ จำกัด
30-09-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด
30-09-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด
30-09-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด
30-09-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด
30-09-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด
30-09-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด
30-09-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมการจัดหางาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด
30-09-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกรมการจัดหางาน ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
30-09-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีซีเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด
30-09-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 จำนวน 15 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.วรรณวรางค์ ทองน้อย , นายไพรงาม ฉิมเงิน, นายณัฐพล ศรีไชย, นายกิตติศักดิ์ บุญล้อม, นายนาวิน มารุ่งเรือง, นายภานุวัฒน์ ไกรวิเศษ, นายภูวเดช งามแสงธรรม, นายอานนท์ แสนอุบล,นางสาวเอ็มอร,แวงวรรณ, นายธีรุตม์ อังกูลพัฒนาสุข,น.ส.พัทธ์ธีรา วาฤทธิ์, นายทินกร ทองเฟื้อง, นายไตรภพ ติยะบุตร
 1 2 3 >  Last ›