ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
07-05-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปริ้นเตอร์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอารีมา 24 สเตชั่นเนอร์รี่
07-05-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงานและวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 32 รายการ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง บริษัท วี วิคเตอร์ จำกัด
07-05-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพี แอนด์ เอส
07-05-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ รวมอุปกรณ์
06-05-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง 17 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านดิจิตอล พลัส
06-05-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 3 อัน และป้ายชื่อ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวิชัยการช่าง
06-05-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 จำนวน 13 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐกร ทิมขลิบ, นายจีรวัตร ไพรินทร์, นางสาวอรรัก ตะวันธรงค์, นายไทราษฎร์ เสนขวัญแก้ว, นายไตรภพ ติยะบุตร, นายสุรชัย ชำนาญกิจ, นางสาวธัญสินี ปิ่นดี, นางสาวจิริยา ชุมพล, นายจิรวัฒน์ ดอนมอญ, นายณัฐพล ศรีไชย, นายชวลิต แก้วเขียว, นายวิชา สารพัฒน์ และนายอานนท์ แสนอุบล
03-05-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออลกู๊ต56 จำกัด
03-05-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออลกู๊ต56 จำกัด
03-05-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 2 ฉบับ เพื่อใช้ในราชการ กองนิติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (๒๕๒๕) จำกัด
30-04-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในราชการกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด
30-04-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในราชการสำนักงานเลขานุการกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด
30-04-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 1 ฉบับ เพื่อใช้ในราชการ กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (๒๕๒๕) จำกัด
30-04-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 9 ฉบับ เพื่อใช้ในราชการ สำนักงานเลขานุการกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (๒๕๒๕) จำกัด
30-04-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในราชการสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด
30-04-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในราชการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด
30-04-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในราชการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด
30-04-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในราชการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด
30-04-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือวารสารรายสัปดาห์ รายปักษ์ และรายเดือน จำนวน 12 ฉบับ เพื่อใช้ในราชการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (๒๕๒๕) จำกัด
30-04-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในราชการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด
 1 2 3 >  Last ›