ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง
20-03-2023 ยกเลิกประกาศประกวดราคาการดำเนินการโครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) รายการเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
09-02-2023 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2565)
08-02-2023 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
07-02-2023 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องขายทอดตลาดลิฟต์โดยสารที่ชำรุด จำนวน 1 ตัว
12-01-2023 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
26-12-2022 ยกเลิกโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดตั้งศูนย์ Conract Center สำหรับให้บริการข้อมูลด้านแรงงานต่างด้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23-12-2022 แนวปฏิบัติการตรวจสอบพัสดุประจำปีและรายงานการจำหน่ายพัสดุประจำปี
19-12-2022 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 6 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเลขานุการกรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
08-12-2022 ประกาศยกเลิก โครงการจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน เพื่อใช้ในภารกิจของโครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีคัดเลือก
07-12-2022 ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนผลิตใบอณุญาตทำงานและให้บริการรับคำร้องขอและการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว (Outsourcing Service)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
29-11-2022 ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบริการจัดหางานเคลื่อนที่ (Mobile Unit) พร้อมอุปกรณ์ รถยนต์ตู้ดัดแปลง จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26-10-2022 ยกเลิกการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อไว้ใช้ในราชการของสำนักงานเลขานุการกรม จำนวน 3 เครื่อง
12-10-2022 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2565)
29-09-2022 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
27-09-2022 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26-09-2022 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการของกรมการจัดหางาน
26-08-2022 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในภารกิจของสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25-08-2022 ยกเลิกประกาศประกวดราคาการดำเนินการโครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) รายการเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25-08-2022 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสาร พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22-08-2022 ซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 1 2 3 >  Last ›