ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง
14-01-2021 ยกเลิกประกาศระกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30-12-2020 รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
24-12-2020 การแก้ไขแบบประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับกรณีการขึ้นทะเบียผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
24-12-2020 การยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางและการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
24-12-2020 แนวทาการจัดซื้อจัดจ้าง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software : ซอฟแวร์) และการใช้งานซอฟแวร์ที่มีลิขสิทธิ์สำหรับหน่วยงานของรัฐ
07-10-2020 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563)
09-09-2020 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานกับระบบ Single Window for Visa and Work Permit ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18-08-2020 ยกเลิกประกาศการการจัดหางานและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบงานพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
03-08-2020 การจัดหาพัสดุในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ 2563
02-07-2020 แนวทางมาตรการควบคุมในการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง
13-05-2020 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายใต้โครงการจัดประชุมสัมมนาตามแผนงานคณะทำงานเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซี่ยนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13-05-2020 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายใต้โครงการจัดประชุมสัมมนาตามแผนงานคณะทำงานเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24-04-2020 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิท 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)
08-04-2020 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563)
03-04-2020 การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic in Public Procurement:e-CCP)
02-04-2020 ยกเลิกโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-04-2020 การติดตามความคืบหน้าการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐที่ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากในระบบ e-GP
19-02-2020 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ
12-02-2020 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562)
17-01-2020 แบบฟอร์มรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 1 2 3 >  Last ›