ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง
21-11-2019 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
07-10-2019 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการของกรมการจัดหางาน
27-09-2019 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
25-09-2019 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
13-09-2019 ประกาศยกเลิกประกวดจ้างตามโครงการจัดทำระบบการขอรับใบอนุญาตทำงานสำหรับคนต่างด้าวด้วยระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02-08-2019 ประกาศยกเลิกโครงการเช่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อมเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ ของกรมการจัดหางาน ปีงบประมาณื 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-05-2019 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
01-05-2019 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
30-04-2019 ประกาศยกเลิกโครงการเช่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อมเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ ของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีคัดเลือก
17-04-2019 ยกเลิกโครงการจ้างที่ปรึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรและระบบการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศโดยรัฐ โดยวิธีคัดเลิอก
29-03-2019 เผยแพร่แผนงานจัดซ้ืืื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
29-03-2019 เผยแพร่แผนงานจัดซ้ืืื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
21-03-2019 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
12-03-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำบอร์ดนิทรรศการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-12-2018 การอนุมัติยกเว้นการกำหนดค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 162 วรรคหนึ่งฯ
11-12-2018 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุญาตให้ติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารและกานำส่งค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
19-11-2018 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
08-10-2018 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
28-09-2018 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการของกรมการจัดหางาน จำนวน 624 รายการ
24-09-2018 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 < 1 2 3 4 >  Last ›