ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง
03-04-2020 การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic in Public Procurement:e-CCP)
02-04-2020 ยกเลิกโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-04-2020 การติดตามความคืบหน้าการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐที่ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากในระบบ e-GP
19-02-2020 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ
12-02-2020 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562)
17-01-2020 แบบฟอร์มรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
13-01-2020 ข่าวสารราชการ
23-12-2019 ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
13-12-2019 ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจ้ดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
11-12-2019 ยกเลิกโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) กรุงเทพมหานครโดยวิธีคัดเลือก (ครั้งที่2)
02-12-2019 ประกาศยกเลิกโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ(One Stop Service) กรุงเทพมหานคร โดยวิธีการคัดเลือก
21-11-2019 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
07-10-2019 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการของกรมการจัดหางาน
27-09-2019 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
25-09-2019 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
13-09-2019 ประกาศยกเลิกประกวดจ้างตามโครงการจัดทำระบบการขอรับใบอนุญาตทำงานสำหรับคนต่างด้าวด้วยระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02-08-2019 ประกาศยกเลิกโครงการเช่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อมเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ ของกรมการจัดหางาน ปีงบประมาณื 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-05-2019 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
01-05-2019 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
30-04-2019 ประกาศยกเลิกโครงการเช่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อมเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ ของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีคัดเลือก
 < 1 2 3 4 >  Last ›