ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง
22-06-2018 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๓)
12-06-2018 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
30-05-2018 ยกเลิกประกาศจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำแบบทดสอบความถนัดทางอาชีพ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
23-05-2018 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
10-05-2018 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
07-05-2018 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗๙
07-05-2018 การตีความนิยามคำว่า "ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน" ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔
02-05-2018 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์งานต่างด้าว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02-05-2018 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
26-04-2018 ซ้อมความเข้าใจการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถประจำตำแหน่ง
20-04-2018 เผยแพร่แผนการจัดเช่าพื้นที่สำหรับจัดตั้งศูนยฺ์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) กรุงเทพมหานคร ของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
20-04-2018 เผยแพร่แผนงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
11-04-2018 การกำหนดแบบรายงานความเห็นอุธรณ์ของหน่วยงานรัฐ
05-04-2018 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
29-03-2018 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่องแบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2)
22-03-2018 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
15-02-2018 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
07-02-2018 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่องแบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
29-01-2018 เผยแพร่แผนการจัดเช่าพื้นที่สำหรับจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)กรุงเทพมหานคร ของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
26-12-2017 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
‹ First  < 2 3 4 5 >