ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง
20-04-2018 เผยแพร่แผนงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
11-04-2018 การกำหนดแบบรายงานความเห็นอุธรณ์ของหน่วยงานรัฐ
05-04-2018 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
29-03-2018 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่องแบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2)
22-03-2018 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
15-02-2018 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
07-02-2018 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่องแบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
29-01-2018 เผยแพร่แผนการจัดเช่าพื้นที่สำหรับจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)กรุงเทพมหานคร ของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
26-12-2017 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20-12-2017 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับงานจ้างที่ปรึกษาของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561
20-11-2017 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
24-10-2017 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
24-10-2017 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
05-10-2017 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
25-09-2017 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (รายจ่ายงบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
08-09-2017 กค (กวจ) 0405.2/ว 347 ลว.8 กันยายน 2560 เรื่อง การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง
08-09-2017 กค (กวจ) 0405.2/ว 346 ลว. 8 กันยายน 2560 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง
08-09-2017 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
06-09-2017 การกำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e market) เพิิิิ่มเติม
06-09-2017 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)
‹ First  < 3 4 5 6 >