การแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง

 

เตรียมพร้อมก่อนแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

 1. ติดต่อนายจ้างในต่างประเทศ ให้ดำเนินการขออนุญาตนำเข้าแรงงานต่างชาติ ที่กระทรวงแรงงานของประเทศนายจ้าง
 2. เมื่อกระทรวงแรงงานของประเทศนายจ้างอนุญาตให้นำเข้าแรงงานต่างชาติแล้ว ให้นายจ้างดำเนินการขอวีซ่าทำงานให้คนหางานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการอนุมัติวีซ่าของประเทศนายจ้าง
 3. ให้นายจ้างทำสัญญาจ้างงาน แล้วนำสัญญาจ้างที่ทำขึ้นไปติดต่อกับสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย หรือผู้รับผิดชอบในการดูแลคนไทยในประเทศนั้นๆ รับรองในสัญญาการว่าจ้างของคนหางาน
 4. เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อนุมัติวีซ่าทำงานเรียบร้อยแล้ว ให้นายจ้างจัดส่งวีซ่าทำงาน พร้อมสัญญาจ้างงานฉบับจริง มาให้กับคนหางาน
 5. ให้คนหางานนำเอกสารที่นายจ้างส่งมาให้ ไปติดต่อสถานทูตของประเทศนายจ้างประจำประเทศไทย เพื่อขอประทับวีซ่า ลงในหนังสือเดินทาง (กรณีที่ไม่ได้ขอวีซ่าที่ประเทศนายจ้าง)

สามารถติดต่อแจ้งการเดินทางได้ที่ สำนักจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด, สำนักจัดหางานเขตพื้นที่ 1 - 10 และสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (ฝ่ายพิจารณาอนุญาตการไปทำงาน 2) อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ชั้น 12 ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ โทร. 0-2245-6714-5


แจ้งการเดินทางด้วยตนเองครั้งแรก

ใช้เอกสารหลักฐานฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด ดังนี้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (หน้าพาสปอร์ต)
 • สำเนาสัญญาว่าจ้าง ซึ่งผ่านการรับรองจากสถานทูตไทย สถานกงสุลไทย สำนักงานแรงงานไทย หรือผู้รับผิดชอบในการดูแลคนไทยในประเทศนั้น
 • สำเนาเอกสารอนุญาตให้เดินทางเข้าไปทำงานในประเทศที่จะเดินทางไป (วีซ่า)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ให้ความยินยอม (กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปี)

หมายเหตุ ตำแหน่งพนักงานนวด ต้องนำสำเนาใบประกาศนียบัตรการนวดมาด้วย ทุกครั้ง


แจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ (RE - ENTRY)

ใช้เอกสารหลักฐานฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด ดังนี้

 • สำเนาหนังสือเดินทาง (หน้าพาสปอร์ต)
 • สำเนาวีซ่าประเภท RE - ENTRY หรือวีซ่าอื่นที่มีความหมายเดียวกัน
 • สำเนาสัญญาว่าจ้าง หรือหนังสือรับรองจากนายจ้าง หรือสำเนาใบอนุญาตทำงาน
 • สำเนาตั๋วเครื่องบิน (ถ้ามี)