รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมหารือเกี่ยวกับปัญหาการจัดส่งแรงงานไทยฯ

 

รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมหารือเกี่ยวกับปัญหาการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับปัญหาการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ  ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน โดยมีนายสมชาย มรกตศรีวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้บริหารกรมการจัดหางาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานเพื่ออำนวยความสะดวก และสนับสนุนการดำเนินงานจัดหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศของภาคเอกชนและรับฟังข้อเสนอเรื่องการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยการโฆษณาการจัดหางาน พ.ศ. 2561