รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับคณะผู้แทนองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)

 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสมชาย มรกตศรีวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับคณะผู้แทนองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เพื่อเสนอความคืบหน้าโครงการคนสร้างอนาคต – การส่งเสริมความสามารถในการมีงานทำของเยาวชนในประเทศไทย  ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2 ชั้น 14 กรมการจัดหางาน  ผ่านระบบ VDO Conference  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม