อธิบดี กกจ. ประชุมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs

 

วันที่ 19 ตุลาคม  2564 เวลา 15.00 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน  เป็นประธานการประชุมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs  ผ่านระบบ Video Conference  ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน  โดยมีผู้บริหารกรมการจัดหางาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทัังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมประชุม