รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดการอบรมให้ความรู้ Security & Awareness ในการใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์

 

วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้ Security & Awareness ในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วย ผู้บริหารกรมการจัดหางาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน โดยมีนายมงคล สงคราม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้กล่าวรายงาน

สำหรับการอบรม ฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ อย่างมั่นคงปลอดภัย สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน วางแผนการป้องกันภัยคุกคามต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางาน ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 162 คน ผ่านระบบ VDO Conference