รองอธิบดีกรมการจัดหางาน หารือร่วมกับคณะผู้วิจัยจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

 

วันที่ 19 กันยายน  2565 เวลา 13.30 น. นายสันติ นันตสุวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมหารือร่วมกับคณะผู้วิจัยจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เรื่อง การฝึกอบรมล่ามและพนักงานเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดกรมการจัดหางาน ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2 ชั้น 14 กรมการจัดหางาน  โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม