แผนปฏิบัติราชการ  ค้นหา

   แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2566 ของกรมการจัดหางาน
   แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมการจัดหางาน
   แผนปฏิบัติราชการกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
   แผนปฏิบัติราชการกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
   แผนปฏิบัติการกรมการจัดหางาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
   แผนปฏิบัติราชการกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
   แผนปฏิบัติการกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
   แผนปฎิบัติราชการกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2563-2565 (ระยะ 3 ปี)
   แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมการจัดหางาน
   แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรมการจัดหางาน
   แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรมการจัดหางาน
   แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2554 - 2557 กรมการจัดหางาน (ฉบับปรับปรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554)
   แผนปฏิบัติการ กรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
   แผนปฏิบัติการ การดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานปี 2557 กรมการจัดหางาน

   รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมการจัดหางาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน)
   รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมการจัดหางาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน)
   รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมการจัดหางาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
   รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
   รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน
   รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   รายงานการเงินกรมการจัดหางาน ปีงบประมาณ 2559
   งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557

   รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ภาพรวม ไตรมาส ๑ - ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)
   รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ภาพรวม ไตรมาส ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - ธันวาคม ๒๕๖๕)
   แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมการจัดหางาน
   แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานภาพรวม
   รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณกรมการจัดหางาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในภาพรวมของกรมฯ ไตรมาส ๑-๔ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)
   การจัดสรรเป้าหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (27 ก.ย. 65) (Excel File)
   การจัดสรรเป้าหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (27 ก.ย. 65)
   รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ภาพรวม ไตรมาส ๑ - ๓ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มิถุนายน ๒๕๖๕)
   รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ภาพรวม ไตรมาส ๑ - ๔ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔)
   รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ภาพรวม ไตรมาส ๑ - ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)
   แผนปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
   แผนปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมการจัดหางาน
   รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ภาพรวม ไตรมาส ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - ธันวาคม ๒๕๖๔)
   แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมการจัดหางาน
   แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แผนงานภาพรวม)
   การจัดสรรเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมการจัดหางาน (21 ก.ย. 64)
   รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ภาพรวม ไตรมาส ๑ - ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)
   ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส ๑-๔ ภาพรวม (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓)
   แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แผนงานภาพรวม)
   แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
   แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
   ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส ๑-๒
   แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
   ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒