แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  ค้นหา

   รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ภาพรวม ไตรมาส ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - ธันวาคม ๒๕๖๕)
   แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมการจัดหางาน
   แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานภาพรวม
   รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณกรมการจัดหางาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในภาพรวมของกรมฯ ไตรมาส ๑-๔ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)
   การจัดสรรเป้าหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (27 ก.ย. 65) (Excel File)
   การจัดสรรเป้าหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (27 ก.ย. 65)
   รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ภาพรวม ไตรมาส ๑ - ๓ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มิถุนายน ๒๕๖๕)
   รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ภาพรวม ไตรมาส ๑ - ๔ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔)
   รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ภาพรวม ไตรมาส ๑ - ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)
   แผนปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
   แผนปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมการจัดหางาน
   รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ภาพรวม ไตรมาส ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - ธันวาคม ๒๕๖๔)
   แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมการจัดหางาน
   แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แผนงานภาพรวม)
   การจัดสรรเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมการจัดหางาน (21 ก.ย. 64)
   รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ภาพรวม ไตรมาส ๑ - ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)
   ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส ๑-๔ ภาพรวม (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓)
   แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แผนงานภาพรวม)
   แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
   แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 1 2 >