งบประมาณรายจ่าย  ค้นหา

   รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมการจัดหางาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน)
   รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมการจัดหางาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน)
   รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมการจัดหางาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
   รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
   รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน
   รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   รายงานการเงินกรมการจัดหางาน ปีงบประมาณ 2559
   งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557