ขั้นตอนการขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว 4 สัญชาติ(กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม)ตามมติ ครม. 5 ก.ค. 65


ขั้นตอนการขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว 4 สัญชาติ(กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม)ตามมติ ครม. 5 ก.ค. 65