ประเด็น “ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ One Stop Service: OSS”

วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. นายเชิดศักดิ์ วิสุทธิกุล ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน สัมภาษณ์สดรายการ  ข่าวเช้า หัวเขียว ช่องไทยรัฐทีวี ประเด็น “ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ One Stop Service:  OSS”