tel โทรศัพท์ : 042-613037,042-613038 email mdh@doe.go.th

ลูกจ้างหนีไปกับนายจ้างอื่นใครจะเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่นายจ้างทำ MOU


นายจ้างใหม่ต้องเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแก่นายจ้างเก่า

คำถามที่เกี่ยวข้อง Action
FAQ (สำหรับนายจ้าง/บริษัทนำเข้า): ระบบ e-WP (CLM) เรียกดูข้อมูล
รายชื่อองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาดำเนินงานในประเทศไทย เรียกดูข้อมูล
ถาม-ตอบ เรื่องการขอรับใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าววสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ซึ่งการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและการอนุญาตทำงานจะหมดอายุในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีที่แรงงานต่างด้าวไม่ต้องเดินทางออกไปนอกประเทศ เรียกดูข้อมูล
กรณีนายจ้างประสงค์จะให้ลูกจ้างทำงานกับนายจ้างหลายคน ทำได้หรือไม่ อย่างไร เรียกดูข้อมูล
แรงงานกัมพูชาที่พิสูจน์สัญชาติแล้วแต่ยังไม่ได้พาสปอร์ต ต้องทำอย่างไร เรียกดูข้อมูล