รายการ ประเภท
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ จำนวน 1 รายการ - สำนักเลขานุการกรม
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าพื้นที่สำหรับจัดตั้งศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว โครงการจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 แห่ง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบติดตามผลการตรวจและคุ้มครองแรงงาน - ศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการจัดสถานที่พร้อมอุปกรณ์ในการจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ(One stop Service) กรุงเทพมหานคร ณ อาคารศูนย์รถตู้ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ(สายใต้ใหม่) - สจก.6
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการจัดสถานที่พร้อมอุปกรณ์ในการจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ(One stop Service) กรุงเทพมหานคร ณ อาคารตลาดสดสี่แยกหนองจอก - สจก.10
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการเดินระบบสายไฟและสื่อสาร (LAN) ของสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่2 จำนวน 1 งาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service)กำหนดเวลาจ้างตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 31 กรกฎาคม 2559 - สจก.10
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการจัดสถานที่พร้อมอุปกรณ์ ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ(One stop Service) กำหนดระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 29 กรกฎาคม 2559 - สจก.8
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการพนักงานช่วยปฏิบัติงานด้านเอกสารประจำศูนย์ฯ ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service) กำหนดระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 29 กรกฎาคม 2559 - สจก.8
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service)กำหนดเวลาจ้างตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2559 - สจก.10
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service)กำหนดเวลาจ้างตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2559 - สจก.10
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการพนักงานช่วยปฏิบัติงานด้านเอกสารประจำศูนย์ฯ ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service) กำหนดระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน - 29 กรกฎาคม 2559 - สจก.8
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 5 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
แบบคำขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษในการจดทะเบียนระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 29 กรกฎาคม 2559 ตท.8(พิเศษ)
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 56 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการประชาสัมพันธ์เรื่อง การจัดระบบการทำงานแรงงานต่างด้าว ประจำปี 2558 จำนวน 1 รายการ - สำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าว
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างที่ปรึกษาพัฒนาชุดเครื่องมือประเมินความพร้อมทางอาชีพ ฉบับนักเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
การจัดซื้อจัดจ้าง
‹ First  < 394 395 396 397 398 >  Last ›