tel โทรศัพท์ : 042-613037,042-613038 email mdh@doe.go.th

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีฯ ครั้งที่ 9 (ครั้งที่ 2) รายงานตัวภายใน 30 เมษายน นี้ RSS

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System)  ครั้งที่ 9 (ครั้งที่ 2) ประเภทกิจการเกษตร/ปศุสัตว์ (เพศหญิง) และก่อสร้าง (เพศชาย)

ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวทางไปรษณีย์ด่านพิเศษ (EMS) แนบเอกสารหลักฐาน ตามแนบท้ายในประกาศนี้ ภายใน 30 เมษายน นี้

ประกาศรายชื่อเกาหลี ครั้งที่ 9

รายละเอียดประกาศ