tel โทรศัพท์ : 042-613037,042-613038 email mdh@doe.go.th

จังหวัดมุกดาหาร ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ EIT (1 มีนาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565) RSS

 

จังหวัดมุกดาหาร ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ EIT เพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565