รายการ
หนังสือสำรวจความต้องการจ้างงานCovid19
กองทุนรับงานไปทำงานที่บ้านลดดอกเบี้ยตามเงื่อนไข
ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
มาตรการของประเทศต่างๆ ต่อไทย เพื่อสกัดกั้นและลดภาวะเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อสถานพยาบาลเอกชนซึ่งใหื้บริการตรวจสุขภาพคนต่างด้าวที่จะขอรับใบอนุญาตทำงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 (ฉบับที่ 1)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ
ประกาศเจตจำนงสุจริต กรมการจัดหางาน
มาตรการภายในเพื่อเป็นการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการภายในเพื่อเป็นการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตจังหวัดมุกดาหาร
ประกาศเจตจำนงสุจริตจังหวัดมุกดาหาร
สรุปความพึงพอใจการให้บริการครั้งที่2ปี2561
สรุปความพึงพอใจการให้บริการครั้งที่1ปี2561