ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง RSS  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง
18-10-2021 ประกาศ ประกวดราคาซืือยานพาหนะและขนส่ง E-bidding
18-10-2021 เอกสาร ประกวดราคาซื้อขายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19-05-2020 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (350.-)
13-05-2020 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายใต้โครงการจัดประชุมสัมมนาตามแผนงานคณะทำงานเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซี่ยนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13-05-2020 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายใต้โครงการจัดประชุมสัมมนาตามแผนงานคณะทำงานเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24-04-2020 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิท 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)
08-04-2020 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563)
03-04-2020 การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic in Public Procurement:e-CCP)
02-04-2020 การติดตามความคืบหน้าการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐที่ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากในระบบ e-GP
13-12-2019 ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจ้ดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563