tel โทรศัพท์ : 042-613037,042-613038 email mdh@doe.go.th

ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดมุกดาหาร

 

แนะนำ ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง จังหวัดมุกดาหาร

 Mukdahan Post-Arrival and Reintegration Center for Migrant Workers 

48/7 ถนนเมืองใหม่ ตำบลมุกดาหาร  อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

(อาคาร ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ด้านแรงงานสาธารณสุขและความมั่นคงจังหวัดมุกดาหาร, OSS : One Stop Service)

โทรศัพท์ 042-613616

ความเป็นมา

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานให้จัดตั้งศูนย์แรก รับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง เพื่อเป็นสถานที่อบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานและการใช้ชีวิตอยู่ใน ประเทศไทยแก่แรงงานต่างด้าว ตรวจสอบ และคัดกรองแรงงานต่างด้าวก่อนอนุญาตให้เดินทางเข้ามาทำงาน ในประเทศไทย รวมทั้งเป็นจุดพักรอแรงงานต่างด้าวเดินทางกลับประเทศ และดำเนินการประสานงานระหว่างนายจ้างและแรงงานต่างด้าว ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ โดยจัดตั้งใน 3 จังหวัดแรก คือ จังหวัดตาก จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดหนองคาย การประชุมระดับวิชาการลาว-ไทย เมื่อวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์หลวงพระบาง สปป.ลาว และการประชุมระดับวิชาการไทย-ลาว เมื่อวันที่ 9-10 กันยายน 2559 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ฝ่ายไทยยินดีรับข้อเสนอการเพิ่มศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง จังหวัดมุกดาหาร ตามที่ทางการ สปป.ลาว เสนอ ซึ่งกำหนดเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 4 เมษายน 2561 โดยใช้อาคารพาณิชย์ 2 คูหา เลขที่ 89/6 ถนนมุกดาหาร-ดอนตาล (กม.1) ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เป็นสถานที่ตั้งของศูนย์ฯ มีอัตรากำลังประกอบด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 12 คน โดยมี จัดหางานจังหวัดมุกดาหารปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ฯ การดำเนินการ กรณีแรกรับเข้าทำงาน

ภารกิจ/หน้าที่

1. อบรมให้ความรู้ด้านต่างๆ แก่แรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะเรื่อง 

  สัญญาจ้างและการใช้ชีวิตในประเทศไทย

2. ตรวจสอบ และคัดกรองแรงงานต่างด้าวว่ามีนายจ้างจริงตรงตาม

  สัญญาจ้างและมีความพร้อมที่จะทำงานก่อนอนุญาตให้เดินทางเข้า 

  มาทำงานในประเทศไทย รวมทั้งบันทึกข้อมูลของแรงงานต่างด้าว

3. ตรวจสอบและพิจารณาการรับสิทธิที่พึงได้รับของแรงงานต่างด้าว

  กรณีแรงงานเดินทางกลับประเทศ

4. ประสานงานให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ 

  นายจ้างและแรงงานต่างด้าวเกี่ยวกับการดำเนินการให้เป็นไปตาม

  สัญญาจ้าง

5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย