ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ด้านแรงงานต่างด้าว สาธารณสุข และความมั่นคง จังหวัดมุกดาหาร (OSS)

 

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ด้านแรงงานต่างด้าว สาธารณสุข และความมั่นคง จังหวัดมุกดาหาร

(One Stop Service)

อาคารเลขที่ 89/5 ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

โทร./โทรสาร. 042-042236  042-613616