ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ด้านแรงงานต่างด้าว สาธารณสุข และความมั่นคง จังหวัดมุกดาหาร (OSS)

 

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ด้านแรงงานต่างด้าว สาธารณสุข และความมั่นคง จังหวัดมุกดาหาร

(One Stop Service)  หรือ ศูนย์ OSS (โอ เอส เอส)

อาคารเลขที่ 48/7 ถ.เมืองใหม่ (ทางไป อำเภอคำชะอี) ต.มุกดาห่าร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

โทร./โทรสาร.  042-613616