บรรยากาศการเปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดมุกดาหาร