9 มิ.ย.63 ดำเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้วิกฤติCOVID-19 รุ่นที่ 1 หลักสูตร

 

           วันที่  9  มิถุนายน  2563  สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก  โดยนายพิชิต  สิงห์ทองคำ  จัดหางานจังหวัดนครนายก  มอบหมายให้นายไชยพร พุ่มผลึก นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ ดำเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้วิกฤติ COVID - 19 รุ่นที่ 1 หลักสูตร “การทำมะดันแช่อิ่ม” ณ บ้านเลขที่ 52 ม. 5 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก โดยมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาเข้ารับการอบรมจำนวน 10  คน  โดยจัดให้มีการสาธิตและฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีทำ และเมื่อผ่านการอบรมจะได้รับวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ และเป็นการสร้างรายได้  ทั้งนี้ได้กำชับผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19