5 พ.ค.64 ลงตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวเนื่องจากได้รับการประสานว่ามีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่่างด้าว

 

      วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก โดยนายพิชิต สิงห์ทองคำ จัดหางานจังหวัดนครนายก และนางสาวบุญฑริก ภูจอมจิตร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครนายก สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครนายก สถานีตำรวจภูธรเมืองนครนายก ร่วมกันตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว/สถานประกอบการ หมู่ที่ 8 ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เนื่องจากได้รับการประสานว่ามีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวจำนวนมากเข้ามาในพื้นที่ เกรงว่าจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จากการตรวจสอบพบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 18 คน นายจ้างเคลื่อนย้ายแรงงานมาจากอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เพื่อมาทำงานก่อสร้าง และอยู่ระหว่างดำเนินการขอรับใบอนุญาตทำงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ผ่านการตรวจโรคและตรวจอัตลักษณ์บุคคลเรียบร้อยแล้ว จึงไม่เป็นการฝ่าฝืนประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง มาตรการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว และไม่พบการกระทำผิดตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่จึงได้กำชับให้ดำเนินการตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด