29 เม.ย.64 ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำให้ทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน ประจำปี 2564

 

     วันที่  29 เมษายน 2564  สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก  โดยนายพิชิต  สิงห์ทองคำจัดหางานจังหวัดนครนายก  ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำให้ทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน ประจำปี งบประมาณ  2564  ให้กับพลทหารที่จะปลดประจำการในวันที่  30  เมษายน 2564 จำนวน 98 นาย โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้า จำนวน 49 นาย ช่วงบ่าย จำนวน 49 นาย ณ กองพันทหารราบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมีกิจกรรม 1.บรรยายให้ความรู้โลกอาชีพ การศึกษาต่อ และการสมัครงานบนมือถือและระบบอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ไทยมีงานทำ.com  2.ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ  3.รับสมัครงานและขึ้นทะเบียนว่างงาน  4.ประชาสัมพันธ์โครงการ Co-payment  5.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานตำแหน่งงานว่างและเอกสารต่างๆ  6. สาธิตอาชีพอิสระ จำนวน 2 อาชีพ  ได้แก่  โคมไฟจากกะลามะพร้าว  และ ครกทะเล