28-30 เม.ย.64 ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้กับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564

 

     สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก  โดยนายพิชิต  สิงห์ทองคำ  จัดหางานจังหวัดนครนายก  มอบหมายให้นางสาววันวิสา  องนงค์ไชย์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  และเจ้าหน้าที่สำนักงาน  ดำเนินโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ  กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้กับผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ 2564 อบรมอาชีพเสริม หลักสูตร “การทำแคปหมู”  “การทำแหนมหมูห่อใบตอง”  และ   “ การทำหมูส้ม” ระหว่างวันที่  28-30 เมษายน 2564 ณ ศาลา ประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหญ่  อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก  ให้กับผู้สูงอายุที่เข้ารับอบรมจำนวน 20 คน