26 เม.ย.65 ตรวจประชาสัมพันธ์นายจ้าง/สถานประกอบการที่ไม่ได้ดำเนินการขอต่อใบอนุญาตทำงาน ภายใน31มี.ค.65

 

          วันที่ 26 เมษายน 2565 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก โดยนางสุนทรี วิลาทอง จัดหางานจังหวัดนครนายก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ลงพื้นที่ปฏิบัติการสำรวจและตรวจสอบแรงงานในพื้นที่จังหวัดนครนายก ในการตรวจประชาสัมพันธ์นายจ้าง/สถานประกอบการที่ไม่ได้ดำเนินการขอต่อใบอนุญาตทำงาน (ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ) จำนวน 4 แห่ง 1.ครัวลุงยังปลาเผา ผลการตรวจสอบพบแรงงานต่างด้าว 3 คน  2.บริษัท พิมานไรค์ จำกัด พบแรงงานต่างด้าว 15 คน 3.บริษัท สินอุดมไรมิลล์ จำกัด พบแรงงานต่างด้าว 38 คน 4.บริษัท แหนมดอนเมืองเจริญศรี จำกัด พบแรงงานต่างด้าว 143 คน  โดยแรงงานต่างด้าวทั้งหมดมีเอกสาร  ให้อยู่ในราชอาณาจักรและการอนุญาตทำงานถูกต้อง โดยเจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์การขอรับใบอนุญาตทำงานใหม่และการต่อใบอนุญาตทำงานของกลุ่มต่างๆ และแนะนำการจ้างแรงงานต่างด้าวตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ทั้งนี้ ได้กำชับให้ดำเนินการสุ่มตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ทุกๆ 14 วัน เพื่อเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019