26-27 พ.ค.65 ดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา

 

          วันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2565 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก ดำเนินโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 10 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือภูมิปัญญาเพื่อเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และสนับสนุนการสร้างคลังปัญญาในท้องถิ่นเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และเป็นภูมิปัญญาที่คงไว้คู่ชุมชน และเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ประกอบอาชีพ มีงานทำ มีรายได้ โดยในวันที่ 26 พ.ค. 2565 นางธนพร สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัดนครนายก กล่าวเปิดและชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ และมีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้จากหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเป็นวิทยากร คุณสมบัติวิทยากรที่ดี เทคนิคการพูด และการพัฒนาบุคลิกภาพ หลักการเป็นวิทยากร และเทคนิคการสื่อสาร วันที่ 27 พ.ค. 2565 มีกิจกรรมการบรรยายโดยวิทยากรเอกชนและทดลองปฏิบัติการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ ในภูมิปัญญาโฮมสเตย์ นวดแผนไทย ดอกไม้จากต้นปอ ไม้กวาด แปรรูปอาหาร และผลิตภัณฑ์จากกาบหมาก อื่่นๆ  ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก