15 มิ.ย.65 นางธนพร สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัดนครนายก ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการและแรงงานต่างด้าว

 

          วันที่ 15 มิถุนายน 2565  สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก โดยนางธนพร สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัดนครนายก และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดนครนายก จำนวน 3 แห่ง 1.ฟาร์มแกะนครนายก 2.ไก่ย่างสามสาว 3. บริษัท อาร์ เอช อาร์ จำกัด  ผลการตรวจสอบพบแรงงานต่างด้าวมีใบอนุญาตทำงานเรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์การขอรับใบอนุญาตทำงานใหม่และการต่อใบอนุญาตทำงานของกลุ่มต่างๆ และแนะนำการจ้างแรงงานต่างด้าวตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ทั้งนี้ ได้กำชับให้ดำเนินการสุ่มตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ทุกๆ 14 วัน เพื่อเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019