23 มิ.ย.65 นางธนพร สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัดนครนายก เป็นวิทยากรบรรยายให้ผู้เข้ารับบริการบ้านกึ่งวิถีฯ

 

          วันที่ 23 มิถุนายน 2565 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก โดยนางธนพร สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัดนครนายก เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อวิชา “การสร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ” ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับบริการในบ้านกึ่งวิถีหรือสถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์ บ้านกึ่งวิถี “บ้านรุ่งอรุณ” ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ถูกคุมความประพฤติ ผู้ที่ถูกพ้นจากความคุมประพฤติ ผู้ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ ผู้พ้นโทษจำคุกตามคำพิพากษา ผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว และผู้ที่พ้นจากการฝึกและอบรมตามคำพิพากษาของศาลรวมถึงผู้กระทำผิดที่จำเป็นต้องได้รับการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ ทั้งสิ้นจำนวน 38 คน     
          โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก ได้แทรกกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ในการบรรยายให้ความรู้และเผยแพร่เอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับความรู้เรื่องโทษของยาด้านยาเสพติด ให้กับผู้เข้าอบรมดังกล่าวด้วย