22 เม.ย.65 ร่วมงานโครงการอบรมหลักสูตรซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรแก่เกษตรกรประมงจังหวัดนครนายกฯ
21 เม.ย.65 ร่วมงานโครงการอบรมหลักสูตรซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรแก่เกษตรกรประมงจังหวัดนครนายกฯ
23 มี.ค.65 การตรวจติดตามการดำเนินการโครงการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม  มาตรา 35 (ประเภทจ้างเหมาบริการ)
17 มี.ค.65 ลงเยี่ยมเยียนให้ความช่วยเหลือคนหางานที่เดินทางกลับจากประเทศยูเครน เนื่องจากเหตุภัยสงคราม
โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565
9 มี.ค.65 ลงพื้นที่ตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal)ในแคมป์คนงานฯ
1 มี.ค.65 ดำเนินการจัดอบรมสัมมนากิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ บูรณาการร่วมกับโครงการ 3 ม.

 < 1 2 3 4 5 >  Last ›