ภารกิจของหน่วยงาน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก มีภารกิจดังนี้

1. บริการจัดหางานในประเทศ

 • ให้บริการจัดหางาน รับสมัครงาน บรรจุงาน และค้นหาตำแหน่งงานว่างด้วยระบบออนไลน์(ONLINE) ให้บริการศูนย์ข้อมูลอาชีพและให้บริการอินเตอร์เน็ต สำหรับค้นคว้าข้อมูลที่น่าสนใจ
 • ให้บริการจัดหางานเคลื่อนที่และประสานการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ
 • จัดวันนัดพบแรงงาน
 • ให้บริการจัดหางานพิเศษให้แก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา คนพิการ ผู้พ้นโทษ ผู้ประสบสาธารณภัย ทหารกองประจำการที่ปลดเป็นทหารกองหนุน ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด

2. บริการจัดหางานต่างประเทศ

 • บริการศูนย์ข้อมูลคนหางานที่ประสงค์เดินทางไปทำงานต่างประเทศ
 • รับลงทะเบียนผู้ประสงค์เดินทางไปทำงานต่างประเทศ
 • รับแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง
 • รับแจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ กรณีเดินทางกลับมาเป็นการชั่วคราว

3. งานแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพ

 • บริการแนะแนวอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทหารก่อนปลดกองประจำการ และผู้ต้องขังที่จะพ้นโทษ จัดประชุมสัมมนาครูแนะแนวในสถาบันการศึกษา
 • บริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพและบุคลิกภาพแก่ นักเรียน คนหางาน และประชาชนทั่วไป
 • ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระแก่ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ และผู้พิการให้มีรายได้

4. คุ้มครองคนหางาน

 • รับเรื่องราวร้องทุกข์ของคนหางานกรณีถูกหลอกลวงไปทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำการสืบเสาะเบาะแสบุคคลผู้มีพฤติกรรมหลอกลวงคนหางานเพื่่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
 • ให้คำปรึกษาแนะนำตอบข้อปัญหาด้านกฎหมายและเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป

5. ควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว

 • พิจารณาออกใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน เปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตทำงาน รับแจ้งเข้า-ออกใบอนุญาตทำงาน
 • ควบคุมดูแลและตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมาย
 • จัดระบบคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตการทำงาน ได้แก่ ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองถูกกฎหมายและแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองตามมติคณะรัฐมนตรี