ลูกจ้างแรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตทำงานหมดวันที่ 31 มีนาคม 2565 หากดำเนินการต่ออายุไม่ทันภายในกำหนด ต้องยืนคำขอรับใบอนุญาตทำงานใหม่ (พร้อมใบรับรองแพทย์) ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 RSS

 

          นางสุนทรี วิลาทอง จัดหางานจังหวัดนครนายก เผยว่า ลูกจ้างแรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตทำงานหมดวันที่ 31 มีนาคม 2565 หากดำเนินการต่ออายุไม่ทันภายในกำหนด ต้องยืนคำขอรับใบอนุญาตทำงานใหม่ (พร้อมใบรับรองแพทย์) ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 (กรณียังไม่ได้รับใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่คนต่างด้าวไม่สามารภทำงานได้) 
          สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ประสงค์จ้างแรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งต่ออายุไม่ทันภายในกำหนด ต้องยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานใหม่ (พร้อมใบรับรองแพทย์) ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ สามารถสแกน QR Code แจ้งความประสงค์จ้างแรงงานต่างด้าวที่ต่ออายุไม่ทันภายในกำหนดทาง (google form) และสแกนแบบฟอร์มและเอกสารที่ยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานใหม่ (ตาม QR Code ด้านล่าง) โดยยื่นเอกสารในวัน เวลาราชการได้ตั้งแต่วันนี้ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 3731 3186

เอกสารการขอรับใบอนุญาตทำงานใหม่

แบบฟอร์ม

1.  บต.50 (อ1)

2.  สัญญาจ้าง

    - สัญชาติเมียนมา

    - สัญชาติลาว

    - สัญชาติกัมพูชา

3.  หนังสือรับรองการจ้าง

เอกสารต่างด้าว

1.  สำเนาใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว (พร้อมตัวจริง)

2.  สำเนาหน้าพาสปอร์ต และสำเนาวีซ่า (ล่าสุด)

3.  ใบรับรองแพทย์ (ตัวจริง)

4.  ประกันสุขภาพ หรือ สมทบประกันสังคม

5.  รูปถ่าย 2 รูป (ขนาด 1 นิ้ว)

6.  ใบมอบอำนาจ (กรณีต่างด้าวไม่มาดำเนินการเอง)

เอกสารนายจ้าง

นิติบุคคล

1.  หนังสือรับรองบริษัท (ไม่เกิน 6 เดือน)

2.  สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

3.  ใบมอบอำนาจ (ในกรณีนายจ้างไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง)

4.  เอกสารผู้รับมอบอำนาจ (สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน)

บุคคลธรรมดา

1.  สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

2.  ใบมอบอำนาจ (ในกรณีนายจ้างไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง)

3.  เอกสารผู้รับมอบอำนาจ (สำเ