18 พ.ค.65 ลงพื้นที่ปฏิบัติการสำรวจและตรวจสอบแรงงานในพื้นที่จังหวัดนครนายก เพื่อการตรวจประชาสัมพันธ์ฯ

 

       วันที่ 18 พฤษภาคม 2565  สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก โดยนางธนพร สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัดนครนายก  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ปฏิบัติการสำรวจและตรวจสอบแรงงานในพื้นที่จังหวัดนครนายก เพื่อการตรวจประชาสัมพันธ์นายจ้าง/สถานประกอบการที่ไม่ได้ดำเนินการขอต่อใบอนุญาตทำงาน (ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ) จำนวน 7 แห่ง  โดยเจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์การขอรับใบอนุญาตทำงานใหม่และการต่อใบอนุญาตทำงานของกลุ่มต่างๆ และแนะนำการจ้างแรงงานต่างด้าวตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ทั้งนี้ ได้กำชับให้ดำเนินการสุ่มตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ทุกๆ 14 วัน เพื่อเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019