6 มิ.ย.65 ลงพื้นที่ปฏิบัติการสำรวจและตรวจสอบแรงงานในพื้นที่จังหวัดนครนายก

 

          วันที่ 6 มิถุนายน 2565 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก โดยนางธนพร  สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัดนครนายก  และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ปฏิบัติการสำรวจและตรวจสอบแรงงานในพื้นที่จังหวัดนครนายก เพื่อตรวจสอบแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย จำนวน 2 แห่ง 1.บริษัท ไทยสตาร์คอนกรีต จำกัด  2.บริษัท ไทสันโพลทรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด ผลการตรวจสอบพบแรงงานต่างด้าวมีใบอนุญาตทำงานเรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์การขอรับใบอนุญาตทำงานใหม่และการต่อใบอนุญาตทำงานของกลุ่มต่างๆ และแนะนำการจ้างแรงงานต่างด้าวตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ทั้งนี้ ได้กำชับให้ดำเนินการสุ่มตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ทุกๆ 14 วัน เพื่อเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019