19-20 ก.ค.65 กิจกรรม 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา “ภูมิปัญญาการทำขนมไทย” ณ อำเภอปากพลี

 

     วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2565 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก ดำเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ ในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ กิจกรรม 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565 “ภูมิปัญญาการทำขนมไทย”  ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก โดยมีการบรรยายพิเศษ "การประกอบอาชีพอิสระ และแหล่งเงินทุน" โดยนางธนพร สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัดนครนายก การบรรยาย "การออกแบบและพัฒนาบรรจุพัณฑ์สมัยใหม่" จากสำนักงานอุตสหกรรมจังหวัดนครนายก และการภ่ายทอดภูมิปัญญาเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น "ภูมิปัญญาการทำขนมไทย ขนมกงและกาละเม" โดยนางบุญเสริม ทับคง  โดยมีเจ้าหน้าที่ ผู้สังเกตุการณ์ และผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 15 คน