จัดหางานจังหวัดนครปฐม ออกตรวจสอบการขอใช้สิทธิตาม ม.35 RSS

 

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นางอัธยา  อ่ำหนองโพ  จัดหางานจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการมีงานทำ ออกพื้นที่ตรวจสอบการขอใช้สิทธิตาม ม.35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 จำนวน 3 แห่ง คนพิการ 4 ราย ดังนี้  

1. บริษัท สยามโกบอลเฮ้าส์ จำกัด จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จำนวน 1 ราย

2. บริษัท โรงงานเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด ให้ความช่วยเหลืออื่นใด จำนวน 2 ราย

3. บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จำนวน 1 ราย