จัดหางานจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ RSS

 

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นางอัธยา อ่ำหนองโพ จัดหางานจังหวัดนครปฐม  เปิดโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ  หลักสูตร”การสานตะกร้าจากผักตบชวา” ณ บ้านเลขที่ 34 หมู่ 4 ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม โดยมีการสาธิตและฝึกปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2565  พร้อมบรรยายให้ความรู้การส่งเสริมการตลาด การขายผ่านออนไลน์ การตกแต่งผลิตภัณฑ์  การจัดทำบัญชีครัวเรือน และแนะนำแหล่งลงทุน เพื่อประกอบเป็นอาชีพเสริม ผู้สูงอายุสนใจเข้าร่วม จำนวน 10 ราย พร้อมเผยแพร่เอกสาร จำนวน 30 ฉบับ