แบบคำขออนุญาตทำงาน  ค้นหา

   แบบ บต.50 อ.3 คำขออนุญาตทำงาน คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานและคำขออญาตทำงานแทนคนต่างด้าว สำหรับคนต่างด้าวซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้สามารถทำงานในราชอาณาจักรได้เป็นกรณีพิเศษ
   แบบ บต. 55 แบบแจ้งเข้าทำงานของคนต่างด้าว ตามมาตรา 64/2
   มอบอำนาจ(ต่างด้าว)
   สัญญาจ้างส้ญชาติเมียนมา
   สัญญาจ้างสัญชาติลาว
   สัญญาจ้างสัญชาติกัมพูชา
   แบบ บ.ต.50
   แบบคำขอใบอนุญาตทำงานบ.ต.23
   แบบยื่นบต.39(ของมติ29)
   แบบ บต.25 คำขออนุญาตทำงาน และต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ของคนต่างด้าวตามมตรา 59
   แบบ บต.46 หนังสือรับรองการจ้าง
   เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่น ของคนต่างด้าวพื้นที่สูง\ไม่มีสถานะทางทะเบียน บต.27
   แบบ บต.23
   บันทึกยินยอม
   แบบฟอร์มและขั้นตอนการดำเนินการกลุ่มใบอนุญาตหมดอายุ 30 ก.ย.62 - 31 มี.ค 63
   แบบแจ้งยกเลิกใบอนุญาตทำงาน
   ตท.2 คำขอรับใบอนุญาตทำงาน (MOU) ตามมาตรา9
   ตท.10 แบบหนังสือแจ้งการเข้ามาทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วน ตามมาตรา 9
   ตท.8 แบบขอรับใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 13
   ตท.7 แบบคำขอรับใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 13

 1 2 >