เอกสารอื่นๆ (เพิ่มเติม)  ค้นหา

   การเคลื่อนแรงงานเพื่อไปทำหนังสือรับรองบุคคล (CI)
   เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เข้ามาหรืออกไป จากพื้นที่จังหวัดนครปฐม เพื่อการทำงาน
   การขยายระยะเวลาการดำเนินการศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงานเมียนมาชั่วคราว (The Temprary Data Collection Centre : TDCC) ของทางการเมียนมา และการได้มาซึ่งเอกสารประจำตัวคนต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564
   คำร้องขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตทำงาน
   แบบแจ้งออก
   แบบแจ้งการจ้างคนต่างด้าว
   แบบแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว
   คำร้องขอหนังสือแรงงานต่างด้าวเดินทางไปตรวจสัญชาติ
   สัญญาจ้างแรงงานเมียนมา กลุ่มที่ผ่านการตรวจสอบคัดกรอง
   สัญญาจ้างแรงงานกัมพูชา กลุ่มที่ผ่านการตรวจสอบคัดกรอง
   สัญญาจ้างแรงงานลาว กลุ่มที่ผ่านการตรวจสอบคัดกรอง
   คำขออนุญาตทำงาน แรงงานต่างด้าวกลุ่มที่ผ่านการตรวจสอบคัดกรอง
   คำร้องขอหนังสือรับรองเดินทางออกนอกพื้นที่ไปดำเนินการตรวจสัญชาติเมียนมาในราชอาณาจักร
   หนังสือมอบอำนาจ
   หนังสือรับรองการจ้าง