ภารกิจของหน่วยงาน

ภารกิจของสำนักงาน

การให้บริการจัดหางานในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ให้บริการแนะแนวอาชีพ การรับงานไปทำที่บ้าน ควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว การคุ้มครองคนหางาน และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ดังนี้


1) การบริการจัดหางานในประเทศ

ส่งเสริมให้ประชาชนวัยทำงานได้มีงานทำ มีรายได้ที่เหมาะสม รับรู้ข่าวสารตลาดแรงงาน ลดปัญหาการว่างงานและการขาดแคลนแรงงาน มีภารกิจดังนี้

 • ให้บริการจัดหางาน รับสมัครงาน บรรจุงาน หาตำแหน่งงานว่าง
 • บริการจัดหางานเคลื่อนที่ โดยออกไปรับสมัครงานในชุมชนหมู่บ้าน ตำบล
 • จัดวันนัดพบแรงงาน
 • ประสานการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ
 • จัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ ได้แก่ การจัดหางานให้นักเรียน นักศึกษา คนพิการ ผู้พ้นโทษ เยาวชนในสถานพินิจ ผ่านการบำบัดยาเสพติด ผู้ประสบสาธารณภัย และทหารที่ปลดประจำการ
 • การประกันการว่างงาน
 • เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน


2) การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

เพื่อกำกับดูแลการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ คุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อให้แรงงานไทยได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม มีสภาพความเป็นอยู่และสภาพการทำงานที่เหมาะสม เป็นศูนย์บริการข้อมูลแก่คนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ มีภารกิจดังนี้

 • พิจารณาคำขออนุมัติจัดตั้งบริษัทจัดหางานต่างประเทศ, คำขออนุมัติจัดตั้งบริษัทจัดหางาน/ สำนักงานจัดหางานในประเทศ และงานทะเบียนต่าง ๆ ของบริษัท
 • พิจารณาคำขอรับอนุญาตการพาลูกจ้างไปทำงาน หรือส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศ
 • รับแจ้งการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศด้วยตนเอง
 • รับแจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว
 • รับลงทะเบียนผู้ที่ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ


3) การควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว

การดูแลตรวจสอบ และควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวในจังหวัดนครปฐม ให้เป็นไปตามกฎหมายและเกิดประโยชน์แก่ประเทศมากที่สุด รวมถึงการควบคุมแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย มีภารกิจดังนี้

 • พิจารณาออกใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ออกใบแทนใบอนุญาตทำงาน รับแจ้งเข้า-ออกคนต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน
 • ควบคุม ดูแลและตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมาย


4) การแนะแนวอาชีพและการส่งเสริมการประกอบอาชีพ

เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ที่อยู่ในวัยทำงานและผู้กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน ได้มีความรู้ ความสามารถ และทราบความถนัดในการประกอบอาชีพของแต่ละคน มีภารกิจดังนี้

 • บริการแนะแนวอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ทราบถึงโลกของอาชีพ การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานการทดสอบความพร้อมทางอาชีพเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพให้ตรงกับบุคลิกภาพ ความถนัด ความรู้ ความสามารถและความต้องการของตลาดแรงงาน
 • ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระแก่ผู้ว่างงานที่ต้องการประกอบอาชีพส่วนตัวหรืออาชีพอิสระหรือผู้ที่ไม่สามารถเข้าสู่การจ้างงานในระบบเกษตรกรรม ไม่สามารถทำงานเต็มเวลาตลอดทั้งปี ผู้ มีรายได้น้อย รวมถึงนักโทษที่ได้รับการปลดปล่อย
 • จัดนิทรรศการการส่งเสริมการมีงานทำ / อาชีพ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการมีงานทำและอาชีพตามสถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ


5) การคุ้มครองคนหางาน

เพื่อทำการคุ้มครองและป้องกันมิให้คนหางานถูกหลอกลวง เอารัดเอาเปรียบจากบริษัทจัดหางานและบุคคล รวมถึงการใช้มาตรการทางกฎหมาย เพื่อป้องกันและลงโทษผู้หลอกลวงเอารัดเอาเปรียบคนหางาน มีภารกิจดังนี้

 • รับเรื่องร้องทุกข์ของคนหางานที่ขอความช่วยเหลือทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • สืบสวน สอบสวนบุคคลที่มีพฤติกรรมหลอกลวง ต้มตุ๋นคนหางาน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด