ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง (รายคาบ)
กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน ได้จัดทำวีดิทัศน์ สาธิตการใช้งาน ระบบการให้/ขอรับสิทธิผู้พิการม.35
สถานประกอบการ ดำเนินการให้สิทธิคนพิการตามมาตรา 35
ข่าวประชาสัมพันธ์ การเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนคนหางานถูกชักชวนไปทำงานในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ถึง 13 ก.พ. 2568
ประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565
ประชาสัมพันธ์-งานอบรมสัมมนาวิชาการส่งท้ายปี กับ 4 Forum สุดเข้มข้น!! จัดโดย สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) และ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES)
ขอแจ้งปรับปรุงแก้ไขข้อมูลยื่นบัญชีรายชื่อคนต่างด้าว มติ ครม.5 ก.ค.65
ประชาสัมพันธ์การสมัครสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรณีคนหางานแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง ตั้งแต่ 26 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป
ข้อสั่งการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ฯ พ.ศ. 2565
ประกาศการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวตามมติครม. 5 ก.ค.65 อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเดินทางไปทำงานประเทศญี่ปุ่นอย่างถูกต้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการสอบ สำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การตรวจสุขภาพสำหรับคนหางานที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการสอบสำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น (สาขางานเกษตร และสาขางานอุตสาหกรรมบริการอาหาร)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้ง 11 ประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต (ระยะการสอบตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 18 กรกฎาคม 2565)
ประกาศกรมการจัดหางานต เรื่องรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบ
ประกาศกรมการจัดหางานต เรื่องรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (คนพิการ) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบ
 < 1 2 3 4 >  Last ›