ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานประจำเดือนพฤษภาคม 2563
เงื่อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทำงานกรรมกรและงานขายของหน้าร้าน
มาตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป (คนพิการ)
กรมการจัดหางานแจ้งระงับการจัดส่งคนไทยไปทำงานเก็บผลไม้ป่า และเดินทางไปทำงานในตำแหน่งคนงานตามฤดูกาล (Seasonal Work) และคนงานสนับสนุน (Staff) ในฟินแลนด์และสวีเดน ฤดูกาลปี 2020 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
ด่วน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมารายบุคคล (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน
ด่วน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน
การรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ผ่านระบบ On line
การขึึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ผ่านระบบ On line
เคยทำงานเกาหลี ขอเงินประกันคืนด่วน
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลางประจำเดือนสิงหาคม 2562
แบบฟอร์มและขั้นตอนการดำเนินการกลุ่มใบอนุญาตหมดอายุ 30 ก.ย.62 - 31 มี.ค 63
58.การสำรวจกำลังแรงงาน ในระบบการศึกษาไทยเพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
57.การเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน ในมิติของกรมการจัดหางาน
56.ความพึงพอใจในการทำงานของแรงงานนอกระบบบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม : กรณีศึกษาผู้ขับรถแท็กซี่ในจังหวัดขอนแก่น
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผลการเรียงลำดับรายชื่อผู้สมัครโดยวิธีการสุ่งเรียงด้วยระบบคอมพิวเเตอร์ ภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand - Israel Cooperation on the Placement of Workers : tic)" ครั้งที่14
วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจำเดือนมิถุนายน 2562
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี2562 ครั้งที่ 3 เพศชาย
จัดหางาน Part Time
วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน ประจำเดือนกันยายน 2561
‹ First  < 6 7 8 9 >